Zásady ochrany osobných údajov

Spracúvanie a ochrana osobných webovou stránkou Stadsfiets.sk

Uvedomujeme si dôležitosť ochrany osobných údajov, preto venujeme náležitú pozornosť tomu, aby sme nezískavali ani nespracovávali osobné údaje nad rámec nevyhnutnej potreby. Všetky osobné údaje, ktoré od vás získame sú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, pošlite email na info@stadsfiets.sk.

Prevádzkovateľ:

Názov: Stadsfiets s.r.o.
Sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
Zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vložka č. 168323/B
IČO: 55 078 575
DIČ: 2121955407

(ďalej len „internetový obchod Stadsfiets.sk“ alebo „predávajúci“)

Dotknutá osoba:

Každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú (ďalej len „Dotknutá osoba“ alebo „zákazník“).

Plnenia zo zmluvy

 1. Všetky osobné údaje poskytnuté zákazníkom v rámci objednávky tovaru sú nevyhnutné k spracovaniu objednávky, platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom a splneniu všetkých povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi predávajúcim a zákazníkom. K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri odoslaní objednávky zákazníkom, a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky či v registračnom formulári.

Ide o nasledovné informácie:

 • meno a priezvisko,
 • adresa,
 • e-mailová adresa,
 • telefónne číslo
 1. Osobné údaje zákazníka predávajúci nezverejňuje, nesprístupňuje a neposkytuje žiadnym iným subjektom, s výnimkou subjektov, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre vybavenie objednávky. Sú to najmä banky (meno a priezvisko), doručovateľské služby (adresa na dodanie) a Slovenská pošta, a.s. (adresa na dodanie). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie konkrétnej objednávky a splnenie záväzku predávajúceho z kúpnej zmluvy. Databázu osobných údajov predávajúci dôkladne zabezpečuje pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Taktiež ak použije návštevník stránky funkciu „Napíšte nám“, budú osobné údaje zadané do formulára poskytnuté predávajúcemu aj bez uzatvorenia kúpnej zmluvy. Za účelom odoslania správy predávajúcemu budú tieto údaje zdieľané aj s poskytovateľom služby kontaktného formulára Formspree, Inc.

Práva dotknutej osoby

 1. Zákazník má právo na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú použité pre účely priameho marketingu bez súhlasu a môže žiadať o ich výmaz. Zákazník má právo namietať aj voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu (aj v poštovom styku), a to kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek podmienky.

V ostatných prípadoch má zákazník právo namietať voči využívaniu a poskytovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie spracúvania osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe oprávneného záujmu predávajúceho.

Zákazník môže kedykoľvek požiadať o skontrolovanie svojich osobných údajov a v prípade potreby ich meniť alebo aktualizovať.

Zákazník má právo požiadať o obmedzenie spracúvania osobných údajov:

 • ak sa domnieva, že predávajúci spracúva nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov,
 • spracúvanie osobných údajov je protizákonné a zákazník sa rozhodne namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
 • predávajúci už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre vlastné účely zákazníka,
 • v prípade ak zákazník namieta spracúvanie osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad oprávnenými záujmami zákazníka.

Zákazník má právo získať osobné údaje, ktoré sa o ňom spracúvajú na základe súhlasu a/alebo zmluvy.

 1. Zákazník má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré predávajúci spracúva, v prípade, ak sú splnené nasledovné podmienky:
 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali,
 • zákazník namietne na základe konkrétnej situácie spracúvanie osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu predávajúceho a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietne spracúvanie za účelom priameho marketing,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Môže tak urobiť e-mailom na adrese info@stadsfiets.sk.

 1. Osobné údaje sú uchovávané v chránenej elektronickej databáze. Osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky sa uchovávajú počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla päť rokov od jej doručenia. Na účely fakturácie, evidencie a vymáhania a postupovania pohľadávok za poskytnutú službu, na účely vybavenia podaní účastníka, na uplatnenie práv alebo na splnenie iných povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi je predávajúci oprávnený viesť evidenciu osobných údajov aj po zániku kúpnej zmluvy.

 2. Zákazník môže u predávajúceho písomne uplatniť všetky svoje práva dotknutej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákazník má tiež právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.


Používanie cookies a lokálneho úložiska

Na našich webových stránkach nepoužívame žiadne cookies. Neumožňujeme registráciu zákazníkov, nezískavame údaje o návštevnosti od tretích strán, preto nepotrebujeme použiť cookies.

Na spravovanie nákupného košíka používame lokálne úložisko Vášho prehliadača. Doňho ukladáme len údaje o Vašej objednávke, a to len na dobu, pokiaľ objednávku neodošlete. V prípade nedokončenia objednávky údaje nikdy neopúšťajú Vaše zariadenie.

Počas zaplatenia objednávky ste presmerovaní na stránky tretích strán, ktoré majú odlišné zásady ochrany osobných údajov.